steg 4

Vi företog en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.

För att kunna erhålla något nytt bör jag göra mig av med gammal barlast. Städa ut gamla lik ur garderoben. Låta ljuset komma in i mina mörka kamrar. Öppna upp mig själv. Ju färre hemligheter jag har desto bättre.

Arbetet med Steg 4 utifrån Stora Boken ;

Kapitel 5 Hur det fungerar  sid 87-93    läses och jobbas med  ihop med sponsor, vi gör upp listor för att synliggöra bla vår harm, våra oförätter, våra egna misstag och våra känslor.

Här följer två  alternativa förslag på frågor du kan arbeta med.

Förslag 1

Det Svåraste I Mitt Liv.

Skriv den svåraste saken först. Gå igenom ditt liv och fundera över vad som får dig att känna dig allra mest skuldmedveten.Vad har lett till detta? Vad hände? Vad blev följden? Vilka känslor väcktes hos dig? Fundera vidare bakåt i ditt liv, så långt du kan minnas. Skriv din ”Life story” så att du försöker så uppriktigt och nogrannt som möjligt ta hänsyn till alla dina dåliga gärningar och deras verkliga natur. För att underlätta denna svåra uppgift, har följande frågeformulär utarbetats. Du bör besvara frågorna så ärligt som möjligt.

Mina Tidigaste Minnen (3-6 År)

 1. Hur var mina föräldrar?
 2. Hur var mitt hemliv?
 3. Hur var jag som barn? Beskriv dig själv!
 4. Mina tidigaste plågsamma minnen?
 5. Vad har jag för andra minnen från dessa år?
 6. Vad har jag för andra minnen av problem i min tidigaste barndom?
 7. Det andliga livet under mina barndomsår?
 8. Vilka sexuella experiment eller erfarenheter har jag från dessa år?

Masturbation

 1. Har någon skadat mig sexuellt under min barndom?

Skoltiden (Från 7 År)

 1. Vad tyckte jag om skolgången?
 2. Hur klarade jag mig?
 3. Hur var jag som barn under dessa år?
 4. Beskriv dig själv i skolåldern. Beskriv dina vänner under skoltiden.
 5. Kände du dig någonsin ensam?
 6. Hur var mitt förhållande till lärare och andra auktoriteter?
 7. Hur var mitt familje och hemliv?
 8. Hur var mitt förhållande till mor och far?
 9. Vilka plågsamma minnen eller minnen av speciella problem har jag från dessa år?
 10. Vilka sorgliga minnen har jag av gärningar som jag gjorde andra?
 11. Vilka lyckliga och spännande minnen har jag av denna tid?
 12. Vilka minnen har jag av att ha lyckats eller haft framgång från denna tid?
 13. Vilka sexuella minnen har jag från denna tid?

Ungdomstiden (Från 13 År Fram Till Vuxenåldern)

 1. Hur var mitt hemliv?
 2. Hur var förhållandet till mor och far?
 3. Fullgjorde jag skolplikten, realskolan eller yrkesskolan/utbildningen?
 4. Om jag avbröt min skolgång, vad berodde det på?
 5. Vilken inställning hade jag till skolgången i denna ålder?
 6. Hur klarade jag mig i skolan?
 7. Hur var jag som tonåring?
 8. Vilka vänner hade jag?
 9. Vilka intressen hade jag?
 10. Vad var roligast att göra i denna ålder?
 11. Hur var mitt förhållande till lärare och andra auktoriteter?
 12. Vilka plågsamma minnen har jag från denna tid?
 13. Vilka lyckliga minnen har jag från denna tid?
 14. Har jag kvar känslor från denna tid, av att ha blivit sårad, känt rädsla eller skuld och andra känslor som tynger mitt sinnelag?
 15. Vilka minnen har jag av att ha förorsakat smärta för andra under dessa år?
 16. Vilka sexuella erfarenheter hade jag under dessa år?
 17. Vilka tilltalande minnen beträffande sexualiteten har jag från denna tid?
 18. Vilka plågsamma minnen beträffande sexualiteten har jag från denna tid?
 19. Fick jag skuldkänslor som hängde samman med sexualiteten?
 20. Hur var mitt andliga liv under dessa år?
 21. Vad hade jag för värderingar och moral under denna tid?
 22. Var de mina egna? Levde jag i enlighet med dem?
 23. Vilka speciella minnen har jag från denna tid av att ha lyckats eller haft framgång?

Vuxenåren

 1. Hur är mitt arbete och mitt arbetssätt?
 2. Hur trivs jag med mitt arbete?
 3. Hur kommer jag överens med mina chefer och arbetskamrater?
 4. Hur förhåller jag mig till auktoriteter – polisen, myndigheter, tjänstemän etc?
 5. Hurdan människa är jag nu? Beskriv dig själv så nogrannt som möjligt!
 6. Vilka är mina livsvärderingar?
 7. Lever jag i enlighet med dem eller i motsatsförhållande till dem?
 8. Hur är mitt umgänge?
 9. Hur är mitt äktenskap?
 10. Vilka plågsamma erfarenheter har jag av relationer mellan människor?
 11. Vilka trevliga minnen har jag av relationer mellan människor? Granska dina relationer till dina närmaste!
 12. Hur är mitt hemliv just nu?
 13. Är mina behov tillfredställda i mina nära relationer?
 14. Har jag tillfredställt någon annans behov?
 15. Finns det barn för närvarande med i mitt liv?
 16. Hur är förhållandet till mina barn?
 17. Hur är mina barn, var och en för sig?
 18. Vem av dem liknar mig mest?
 19. Vilka plågsamma minnen har jag av att vara förälder?
 20. Vilka erfarenheter har jag av att ha lyckats som förälder?
 21. Vilka trevliga minnen har jag av att vara förälder?
 22. Försöker jag leva i enlighet med någon annan människas livsvärderingar?
 23. Lever jag överhuvudtaget efter några livsvärderingar?
 24. Lever jag emot de värderingar jag själv trott på?

Granskning Av Vuxenlivets Sexualliv.

 1. På vilket sätt har jag tillfredställt mina sexuella behov?
 2. Vilka plågsamma minnen har jag från detta område?
 3. Känner jag skuld eller obehag när det gäller sexualitet?
 4. På vilket sätt i så fall?

Granskning Av Vuxenlivets Plågsamma Minnen.

 1. Plågsamma saker som jag gjort mot eller förorsakat någon annan person på det fysiska, psykiska, andliga eller känslomässiga planet.
 2. Samma saker fast de drabbat mig.
 3. Beskriv så nogrannt som möjligt ovanstående händelser och speciellt de KÄNSLOR som föranleddes av detta.
 4. Har någon anhörig avlidit? (Beskriv så nogrannt som möjligt de känslor du fick i anledning av detta.)
 5. Hur uppfattar jag mitt andliga liv?
 6. Hurdana vänner och relationer har jag?

Granskning Av Mitt Beteende Under Aktiva Spritperioder.

 1. Har jag brutit mot lagen?
 2. Har jag varit fysiskt våldsam eller har någon annan varit det mot mig?
 3. Har jag förorsakat mig själv eller någon annan smärta när det gäller känslolivet?
 4. Brustna relationer?

Då jag nu avslutar detta fjärde steg, gör jag samtidigt en förteckning över alla mina goda sidor, starka sidor och över vilka förmågor jag har. Jag gör också upp en förteckning över allt som jag lyckats bra med i mitt liv. (Denna del kräver också mycket arbete och självrannsakan och jag kan behöva någon annans hjälp till detta) Nu slappnar jag av – jag vilar – funderar och går åter igenom mitt liv. Jag granskar igen, alla mörka och alla ljusa sidor hos mig själv och i mitt liv. Har jag avslöjat för mig själv, allt som jag gjort eller som har förorsakats mig?

Har jag behandlat alla mina känslor, såväl plågsamma som angenäma, som hänför sig till dessa skeden i mitt liv? Ifall jag har varit öppen. ärlig och uppriktig då jag utfört denna självrannsakan, har jag börjat förstå vem jag är och vem jag varit. Jag är nu beredd att göra mitt femte steg!

Vänta inte för länge med det!


Till toppen av sidan!

Förslag 2


 1. När, hur och var har min själviska jakt efter sexuell tillfredställelse skadat andra människor och mig själv?(Hur var min reaktion när det inträffade?)
 2. Vilka människor drabbades och hur illa?(Hur var min reaktion när det inträffade?)
 3. Blev mitt förhållande förstört?(Hur var min reaktion när det inträffade?)
 4. Riskerade jag min ställning i samhället?(Hur var min reaktion när det inträffade?)
 5. Hade jag en tärande skuldkänsla som ingenting kunde utjämna?
 6. Hävdade jag att jag var den förföljde och inte förföljaren?(För att urskuldra mig)
 7. Hur reagerade jag inför missräkningar i sexuella sammanhang?
 8. Blev jag hämdlysten och nedstämd när jag blev avvisad?(Lät jag detta gå ut över andra människor?)
 9. Om jag blev avvisad eller kyligt bemött hemma, tog jag detta som en anledning till tillfälliga förbindelser?
 10. Vilka brister i min karaktär – utöver alkoholproblemet -har bidragit till min dåliga ekonomi?
 11. Har fruktan och mindervärdeskomplex hämmat självförtroendet genom att bluffa, narras och ljuga?
 12. Har jag undvikit att ta ansvar eller skyllt på att andra inte upptäckt mina verkligt förträffliga kvalifikationer?
 13. Överskattade jag mig själv och var kaxig?
 14. Hade jag en sån ohämmad ambition att jag lurade mina kollegor och gick bakom ryggen på dem?
 15. Var jag slösaktig med pengar?
 16. Lånade jag lättsinnigt pengar utan att bry mig om ifall de betalades igen eller inte?
 17. Var jag en snåljåp som vägrade att ge familjen tillräckliga medel?
 18. Försökte jag mig på spekulationer?
 19. Hur var det med dom snabba pengarna, med börsen och med totospelet?
 20. Har jag handlat på kredit eller skuldsatt mig genom oansvarigt slöseri och extravagans?
 21. Har jag druckit mig ifrån anställningar, familjer och vänner?(Hur har mina personliga brister spolierat min/deras trygghet?)
 22. I vilka sexuella sammanhang har jag känt ängslan, bitterhet, splittring eller nedslagenhet?(I vilka situationer och vid vilka tillfällen har felet varit mitt?)
 23. Blev det så krångligt därför att jag var självisk eller ställde orimliga krav?
 24. Om min irritation orsakakas/orsakades av andras beteende, varför har jag inte förmåga att acceptera förhållanden som jag inte kan ändra på?
 25. I hur hög grad har mina egna misstag givit näring åt min gnagande ängslan?
 26. Om orsaken delvis beror på andra, vad kan jag göra åt det?
 27. Om jag inte kan ändra på de nuvarande förhållandet, är jag beredd till de åtgärder som behövs för att anpassa mitt liv efter förhållandet, som det är?
 28. Förhållanden till Familj, vänner och umgänge(Här har dumheten och envisheten varit särskilt påtaglig)
 29. Hur är det med min totala oförmåga att skapa verklig samhörighet med andra människor?
 30. Kräver jag att få styra och dominera människor i min omgivning?
 31. Är jag alldeles för beroende av andra människor i min omgivning?
 32. Försöker jag att manipulera människor enligt mina egoistiska önskningar?(Vilket skapar protester och att dom stöter bort mig!!)
 33. Kände jag mig då sårad och förföljd?
 34. Ville jag hämnas?
 35. Fördubblade jag då mina ansträngningar att kontrollera situationen och misslyckades ändå och lidandet blev stegrat och oupphörligt?
 36. Har jag försökt att slå mig fram framför andra människor – eller gömma mig bakom dom?

Till toppen av sidan!