VISSTE DU ATT..

… missbruk beräknas kosta samhället150 miljarder om året, enligt den nya missbruksutredningen.
… flera tusen svenskar dör varje år av sjukdomar eller skador som har samband med alkohol. 
… vart tionde fall av cancer hos män, och tre procent hos kvinnor, orsakas av alkohol, enligt en studie i åtta EU-länder (European Prospective Investigation into Cancer). Forskarna fann en klar koppling mellan alkoholkonsumtion och levercancer, bröstcancer, tarmcancer och matstrupscancer.
… cannabis (som hasch) är en av de droger som är mest ”psykiskt giftiga” för hjärnan. Drogen ökar risken för många psykiatriska symtom och sjukdomar, som depressions-, psykos- och ångesttillstånd. Cannabis ger en stark risk för försämring och återfall i schizofreni, forskarna tror i dag också att det kan framkalla latent schizofreni och även orsaka schizofreni hos personer som annars inte skulle ha fått sjukdomen. 
… cannabisbruk leder till försämringar av kognitiva funktioner som exempelvis tankeförmåga och förståelse, minne och verbal förmåga.
… tonåringar är speciellt känsliga för skadeverkningar på hjärnan av cannabis och reagerar oftare med psykiatriska symtom. 

MISSBRUK OCH BEROENDE

Det handlar om missbruk när minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod: 
1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 
2. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada ( t ex rattfylleri). 
3. Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad. 
4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning. 
Det handlar om beroende om minst tre av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:
1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd på grund av påtagligt minskad effekt. 
2. Abstinens – typiska abstinenssymptom eller behov av återställare. 
3. Man använder substansen i större mängd eller under längre tid än vad man tänkt sig. 
4. Varaktig önskan och/eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket. 
5. Mycket tid ägnas åt att få tag på substansen, använda den eller hämta sig från effekten. 
6. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden – överges eller minskas på grund av bruket.
7. Bruket fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Källa: Diagnosmanualen DSM-IV

Jellinek-kurvan

jellinek-1

Elvin Morton Jellinek alkoholforskare ( 1890-1963 )

Jellinek skapade denna kurva på 50-talet utifrån intervjuer gjorda med ca 2000 tillnyktrande alkoholister. Antalet punkter var i den ursprungliga lista uppemot 170 stycken. Man kan se olika versioner av kurvan med olika antal punkter, men det gemensamma för dem är visualiseringen, tydliggörandet av  att tillståndet hos den aktive alkoholisten blir sämre och sämre och att utvecklingen fyskiskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt går nerför/utför. Kurvan ser naturligtvis annorlunda ut om vi jämför oss med varandra. Vissa punkter känner jag kanske inte igen, samtidigt som vissa punkter saknas i kurvan – då kan jag lägga till dem.

Gränsen mellan missbruk och beroende ligger där MELLANSTADIET börjar. En del högkonsumenter utvecklar ett förstadium till alkoholism, men kommer sedan inte vidare i kurvan. Högkonsumenter kan sluta när eller innan konsekvenserna av drickandet uppträder – till skillnad från oss som fortsätter eller fortsatte TROTS konsekvenserna!

Kurvan på den motsatta sidan går då alltså åt motsatt håll – uppåt mot ljuset och den inre friheten. 🙂 

jellinek-1

Kraft & Styrka

Min Kraft&Styrka 

Ge mig hjälp att ta ansvar,

hjälp att axla mitt liv

Ge mig hjälp att se mig själv,

hjälp att befria mig från min rädsla

Rädslan som gör mig svartsjuk skuldtyngd självömklig arg o förbittrad

befrielse från dessa och ro i mitt sinne., i mitt hjärta

Led mig att hitta min väg i min strävan att bli en bättre medmänniska

för min familj mina vänner min omgivning, mig själv

Jag ber om mod att ställa de frågor vars svar jag är så rädd för att höra

Om mod att lyssna till min inre röst – Min mening

Min strävan är mitt tack

Där tog botgörarna…

… av sig skorna och gick barfota den sista kilometern.

Somliga måste få lida.

Om det inte regnar sot och aska på dem från skyn, sitter de och tjurar och hoppas att de skall förvandlas till mull. De kan aldrig ta lätt på någonting, utan gör allting på svårast möjliga sätt, trots att de vet bättre. De gnäller ofta och ger andra skulden för att de har det besvärligt. Sådana människor blir irriterade till och med på fågelsång.

Det är säkrast att le vänligt när de kommer med sina anklagelser. Det är säkrast att ha skor på sig, när man går på stenläggning, och det är säkrast att välja den ginaste vägen. Det är alldeles för gott om gråt och klagan i världen och tillvaron är full av ånger och dåligt samvete.

När fåglarna sjunger, ska man passa på att iaktta dem. Då upptäcker man att de inte flaxar med vingarna för att straffa sig själva, utan för att flyga. 🙂 

Tycker jag synd om mig själv i stället för att flyga?